เมนูหลัก

PF2064PRODUCTION DESIGN FOR PERFORMING ARTS COMMUNICATION
สร2064การออกแบบเพื่องานสื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎี หลักการในการออกแบบองค์ประกอบของงานการแสดงประเภทต่างๆ อาทิ งานทางด้านฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก งานด้านแสง เสียง เสื้อผ้า และงานกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น
ฝึกฝนปฏิบัติงานด้านการออกแบบเพื่อนำไปใช้กับสื่อแต่ละประเภท ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ สร้างสรรค์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต