เมนูหลัก

FM3073FILM ANALYSIS AND CRITICISM
ภด3073การวิเคราะห์และการวิจารณ์ภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พิจารณาภาพยนตร์ในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมทั้งในระดับมหภาคและระดับปัจเจก โดยนำสำนักคิดทฤษฎีทางภาพยนตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเป็นกรอบการวิเคราะห์ ตีความ
เพื่อให้เห็นสารความหมายทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศสภาพ ค่านิยม อุดมการณ์ที่ปรากฎอยู่ในเนื้อความระดับต่าง ๆ สามารถพิเคราะห์วิจารณ์เข้าถึงสุนทรียภาพและประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ได้อย่างมีหลักการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต