เมนูหลัก

FM3083SCREENWRITING
ภด3083การเขียนบทภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการ แนวคิด การค้นคว้าเลือกสรรข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อการเขียนบทภาพยนตร์ การสร้างสรรค์ความคิดอย่างมีตรรกะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างการพัฒนาเหตุการณ์ มิติของตัวละคร
บทสนทนาอันคมคายที่สอดประสานภายในโครงสร้างการเล่าเรื่องภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ การนำเรื่องจริงและตัวบท (Text) จากสื่อต่าง ๆ มาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต