เมนูหลัก

FM3144FILM PRODUCTION 1
ภด3144การผลิตภาพยนตร์ 1
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวางฐานความรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ขั้นตอน มุ่งเน้นปฏิบัติการณ์ในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนหลังการผลิต การใช้งานกล้องและเลนส์ถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์เสริม การจัดแสง
การบันทึกเสียงด้วยอุปกรณ์เฉพาะ การตัดต่อภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน การใส่เสียงประกอบ และการควบคุมคุณภาพของผลงานโดยองค์รวม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต