เมนูหลัก

EEE.314RENEWABLE ENERGY FOR MODERN INDUSTRY
วฟพ.314พลังงานทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  880 อา.08:30-14:3026082C603228W 
อาจารย์: อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สอบปลายภาค:
Course Description
ระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน ทิศทางของพลังงานทดแทนในประเทศไทย ความแตกต่างระหว่างพลังงานทดแทนกับพลังงานทั่วไป พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ก๊าชชีวภาพ พลังงานจากขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลส์พลังงาน
แหล่งเก็บพลังงาน กฎข้อบังคับของพลังงานทดแทน เศษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต