เมนูหลัก

EEE.322MODERN ELECTRICAL MACHINES
วฟพ.322เครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความเร็วซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ การต่อขนานของเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มหมุนของซิงโครนัสมอเตอร์
โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า เหนี่ยวนํา วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา วงจรสมมูลโดยประมาณของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา พลังงานและพลังงานร่วม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต