เมนูหลัก

EEE.324SMART INDUSTRIAL ROBOTS LABORATORY
วฟพ.324ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักความปลอดภัยและการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบกลไก ระบบขับเคลื่อน หลักการทำงาน การกำหนดหรือบันทึกตำแหน่งการเคลื่อนที่ และการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่แบบ joint interpolation,
linear interpolation, Circular interpolation. การใช้คำสั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงาน delay time counter, define integer, input/output, float, subroutine program, gripper control, palletizing, project task. การติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต