เมนูหลัก

EEE.414SMART ELECTRONICS INDUSTRIAL LABORATORY
วฟพ.414ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.15:00-21:0023102L503713W 
อาจารย์: อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สอบปลายภาค:
Course Description
การบำรุงรักษา ประเมินจุดอ่อน ความเสียหาย ความผิดปกติของเครื่องจักรกล ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ จำลอง ทดสอบ และประเมินระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลสัญญาณเสียงและภาพ ระบบอินเทอร์เฟสในงานอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรับส่งสัญญาณ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เซนเซอร์อัจฉริยะ การควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ RFID แนวคิดระบบบ้านและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต