เมนูหลัก

EEE.417POWER PLANTS AND SUBSTATIONS
วฟพ.417โรงจักรต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เส้นโค้งโหลด โรงจักรไฟฟ้าพลังงานดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังงานแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งกำเนิดพลังงานหมุนเวียน สถานีไฟฟ้าย่อยแบบต่าง ๆ บริภัณฑ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย
โครงสร้างของสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย และระบบการต่อลงดิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต