เมนูหลัก

EEE.421INDUSTRIAL FACTORY AND BUILDING ENERGY MANAGEMENT
วฟพ.421การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EEE.314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานและการทำสมดุลพลังงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน การประเมินองค์การ การพัฒนานโยบายด้านพลังงาน โครงสร้างองค์กรเพื่อการจัดการพลังงาน การฝึกอบรมและการสื่อสารเพื่อการจัดการพลังงาน การติดตามตรวจสอบพลังงาน
การกำหนดเป้าหมายและการทำรายงาน ขั้นตอนในการจัดการพลังงาน การตรวจติดตามการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต