เมนูหลัก

AC4090ACCOUNTING AND TAX WORKSHOP
บช4090การฝึกปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.13:00-16:00R28362C15015W CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สวรส กัญภัคขจร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาระงานด้านบัญชีและภาษีอากรทั้งงานที่ต้องปฏิบัติประจำวัน รายเดือน และงานประจำปี การฝึกปฏิบัติงานด้านบันทึกรายการทางบัญชีและ
ภาษีอากรตามระบบงานบัญชี การเตรียมเอกสารเพื่อเสียภาษี การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบบัญชีและการประชุมผู้ถือหุ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต