เมนูหลัก

AC3010INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT
บช3010การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC1002
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดการกำกับดูแลกิจการเชิงบูรณาการกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กรอบงานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบภายใน
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต