เมนูหลัก

AC4014FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS
บช4014รายงานการเงินและการวิเคราะห์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3006 และ AC3007
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C503218W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2565 
  811 อา.08:30-12:30R25282C806812W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 17 ธ.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 7 ม.ค. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  813 อา.08:30-12:30R25122C211W 
  อา.13:30-18:30R25122C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 17 มิ.ย. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เปิดแบบ IS (เรียนวันเสาร์)เรียนร่วมกับกลุ่ม 813 ในภาคเรียน 1/2565 
  861 อา.08:30-12:30R25322C110W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2567 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ. ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 813 ในภาคเรียนที่ 2/2566 
Course Description
หลักการรายงานการเงินและการนำเสนองบการเงิน รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสำคัญของงบการเงินสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ รวมถึงงบการเงินระหว่างกาล งบกระแสเงินสด ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน
หลักการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินทั้งงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลทางบัญชี และข้อมูลอื่นที่สำคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต