เมนูหลัก

AC4016COMPUTER APPLICATION IN ACCOUNTING
บช4016โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC2012
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  819 อา.08:30-12:30RN/AN/AC604614W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เสมสมบูรณ์
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  860 อา.08:30-12:30RN/AN/AC604020W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เสมสมบูรณ์
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
Course Description
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกข้อมูล การประมวลผล การจัดทำรายงานในแต่ละระบบงาน และการบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบงานอื่น ๆ
ในองค์กรปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต