เมนูหลัก

AC4023TAX PLANNING WORKSHOP
บช4023การฝึกปฏิบัติการวางแผนภาษี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3015
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C503218W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: ดร.สุภาพ อัครปทุวงศ์
สอบกลางภาค: 17 ธ.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 7 ม.ค. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2565 
  811 อา.08:30-12:30R25282C806911W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: ดร.สุภาพ อัครปทุวงศ์
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
การฝึกปฏิบัติการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่น ๆ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะกิจ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายศุลกากร และปัญหาภาษีอากรต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต