เมนูหลัก

AC4031ACCOUNTING RESEARCH
บช4031วิจัยทางการบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3006 และ AC3007
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-12:30R25282C80728W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
Course Description
หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การใช้เครื่องมือในการวิจัยและการใช้สถิติเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางการบัญชี ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบัญชี การรายงานผลการวิจัย และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต