เมนูหลัก

AC2012INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS
บช2012เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  813 อา.08:30-12:30RN/AN/AC50050W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สอบกลางภาค: 11 ก.พ. 2567 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  861 อา.08:30-12:30RN/AN/AC50050W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สอบกลางภาค: 11 ก.พ. 2567 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต