เมนูหลัก

LA2801ENGLISH FOR LAWYERS 1
นต2801ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย 1
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมาย การใช้คำศัพท์และวลีทางกฎหมาย โดยจะเน้นการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้นทั้งในด้านเนื้อหาและโครงสร้างภาษาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต