เมนูหลัก

LA4601PUBLIC INTERNATIONAL LAW
นต4601กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะและประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในรัฐ การรับรองรัฐ อำนาจของรัฐ อาณาเขตของรัฐ เอกสิทธิ์และการคุ้มครองของรัฐ การสืบสิทธิของรัฐ สนธิสัญญา
กฎหมายการระงับข้อพิพาทโดยสันติ ทะเลหลวง องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ สงครามและความเป็นกลาง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต