เมนูหลัก

AM.5206AIRPORT MANAGEMENT
กบ.5206การจัดการท่าอากาศยาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาโท)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบ ระบบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของท่าอากาศยานตามหลักสากล การวางแผนเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงท่าอากาศยานรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ การเจริญเติบโตของท่าอากาศยานในลักษณะของศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชน การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการท่าอากาศยานในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต