เมนูหลัก

LA1002PRINCIPLES OF PUBLIC LAW
หลักกฎหมายมหาชน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ หลักพื้นฐานทางกฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หลักนิติรัฐ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขต และลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน และสิทธิมนุษยชน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต