เมนูหลัก

LA4920INTERPRETATION OF LAW
การตีความกฎหมาย
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวความคิดและพัฒนาการของการใช้และการตีความกฎหมาย เปรียบเทียบรูปแบบการใช้และการตีความกฎหมายของประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์กับประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ การตีความกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรหรือตามเจตนารมณ์
การใช้กฎหมายใกล้เคียง การใช้กฎหมายจารีตประเพณี การใช้หลักกฎหมายทั่วไป การตีความกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต