เมนูหลัก

IET.320APPLIED MATHEMATICS FOR TENICHIAN ENGINEERS
ทอ.320คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0027022C1407070W 
อาจารย์: อาจารย์นภนต์ เกื้อน้อย
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027022C685810W 
อาจารย์: อาจารย์นภนต์ เกื้อน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
การหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิตและพื้นที่ผิวในงานวิศวกรรม ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติกับการประยุกต์ในงานวิศวกรรม การประมาณราคางานวิศวกรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต