เมนูหลัก

IET.365DESIGN OF PRODUCTION MACHINE ELEMENTS
ทอ.365การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการพื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัตถุ ทฤษฏีความเสียหาย ความล้าการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย เพลา คัปปลิ้ง แบริ่ง สายพาน น๊อตและสกรู โซ่ ลิ่ม สปริง สกรูส่งกำลัง การยึดด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว
เกลียว การกำหนดค่าพิกัดงานสวมและระยะเผื่อ ตารางมาตรฐานและการเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต ระบบหล่อลื่นชิ้นส่วนจักรกลและการเลือกใช้สารหล่อลื่น
ลื่น หลักการและเครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาและการปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การคิดกำลังแรงม้าเปรียบเทียบ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต