เมนูหลัก

IET.372INDUSTRIAL PLANT DESIGN
ทอ.372การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IET.369
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบผังโรงงาน การเลือกทำเลที่ตั้ง ชนิดของอาคาร ชนิดของผังโรงงานและการออกแบบ หลักการขนถ่ายลำเลียงวัสดุ เครื่องกลขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ ปัจจัยผลกระทบต่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
การจัดกลุ่มวัสดุ การออกแบบโรงเก็บพัสดุ สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในการออกแบบผังโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผังโรงงาน และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต