เมนูหลัก

BA1203MODERN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
BA1203พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการ กระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์กร การจัดการองค์กรเสมือนจริง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไร้ตัวตน การบริหารแรงงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
หลักพื้นฐานและการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มผู้นำและภาวะความเป็นผู้นำ อำนาจหน้าที่ การจูงใจขวัญและกำลังใจ การสื่อสารในองค์กร การจัดการความขัดแย้ง
Concepts and theories of management in digital disruption, roles of executives in managerial function, managerial process, organization design and development, virtual organization management, invisible human resource management,
, high performance workforce management, basic principles and analysis of individual and organizational behavior, the relationship between individuals and group leader, leadership skills, motivation, willpower, organizational communication,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต