เมนูหลัก

BA1302PRINCIPLES OF ECONOMICS
BA1302หลักเศรษฐศาสตร์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ต้นทุนทางเลือกและค่าเสียโอกาส ความเป็นไปได้ในการผลิต ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ อุปสงค์และอุปทาน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดที่ล้มเหลว และการแทรกแซงของรัฐบาล การใช้นโยบายต่าง ๆ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และพฤติกรรมของบริษัท
ทฤษฎีเกมและพฤติกรรมทางกลยุทธ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และวงจรทางธุรกิจ การว่างงานและภาวะเงินเฟ้อ วิกฤตทางการเงิน นโยบายทางการเงินและการคลัง การเกิดขึ้นของเขตการค้าพิเศษ
Fundamental of economics, economic problems, choice and opportunity cost, production possibilities, different economic systems, demand and supply, competitive markets, market failure and government intervention, application of policy,
imperfect competition and firm behavior, game theory and strategic behavior, economic growth and the business cycle, and unemployment and inflation, financial crises, fiscal and monetary policy, globalization and emergence of the free trade area
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต