เมนูหลัก

GE1501FUNDAMENTAL ENGLISH
ศท1501ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เงื่อนไข: วิชาบังคับ ยกเว้น KBU English Placement Test เกิน 75% หรือ ได้คะแนน TOEIC อย่างน้อย 600 หรือเทียบเท่า
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตัว การทักทาย การพูดถึงสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน การแสดงความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัว เรียนรู้ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อการนำไปใช้พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง
Fundamental communication skills; grammar usage; speaking and writing skills for daily usage such as introducing yourselves, greetings, describing daily routines, and expressing opinions about their personal details.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต