เมนูหลัก

GE1502INTERMEDIATE ENGLISH FOR COMMUNICATION
ศท1502ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เงื่อนไข: วิชาบังคับ ยกเว้น คะแนน TOEIC อย่างน้อย 780 หรือเทียบเท่า
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้การใช้ประโยคและสำนวนภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน การอ่านและการเขียนในระดับกลางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน
Exchanging and sharing information skills; using sentences and expressions about social interactions in their lives; reading practices about the social changes and current issues; and paragraph writing related to topics assigned at an intermediate level.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต