เมนูหลัก

DTI002DISCRETE MATHEMATICS AND THEORY OF COMPUTATION
นทด002คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีการคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เซ็ต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ตรรกะ อินดักชั่น การเรียกซ้ำ การนับ กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตแบบบูลีนทฤษฎีออโตมาตา การนำคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้

Sets, functions, relations, logic, mathematical induction, recursive definitions, counting, trees, graph theory, Boolean algebra, automata theory and applied discrete mathematics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต