เมนูหลัก

DTI003PROBABILITY AND APPLIED STATISTICS
นทด003ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการนับพื้นฐาน ความน่าจะเป็นของปัญหาต่าง ๆ ตัวแปรสุ่ม ความคาดหมาย การแจกแจงทวินามการแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ และการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในศาสตร์อื่น ๆ

Basic counting principle, probability, random variable, expectation, binomial distribution, poison distribution, normal distribution, markov chains and applied probability in other area or everyday life.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต