เมนูหลัก

DTI112COMPUTER ARCHITECTURES AND OPERATING SYSTEMS
นทด112สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:00-12:00R26232C100991W 
  อา.13:00-16:00R26232C      
อาจารย์: อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
100-9-91
100-0-100
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจำ หน่วยความจำแคช หน่วยความจำเสมือน สถาปัตยกรรมแบบขนาน และการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม
การซิงโครไนซ์เซชันบริเวณวิกฤต เซมาฟอร์ การเข้าคิว บัฟเฟอร์ของข้อมูล การติดตาย การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการหน่วยอุปกรณ์อื่น ๆ การจัดการไฟล์และการป้องกันระบบ
Study the architecture of computer systems, bus systems, memory systems. cache memory virtual memory parallel architecture and operation of the computer operating system using more than one program at the same time critical zone synchronization,
semaphore queue, data buffer, deadlock, process management memory management file management and system protection.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต