เมนูหลัก

DTI122OBJECT-ORIENTED PROGRAM FOR DIGITAL BUSINESS
นทด122โปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรมในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุคลาส แอททริบิวต์ เมทอดและ เมทอดโอเวอร์โหลด คอนสตัคเตอร์ดีสตัคเตอร์
การห่อหุ้มข้อมูลและการซ่อนข้อมูล การทํา คสาสคอมโพสิชั่น การสืบทอด การทำงานแบบโพลีมอร์ฟริซึมอินเทอเฟส และการนํากลับมาใช้ใหม่ ออกแบบแก้ไขปัญหาและนำโปรแกรมไปใช้งานเพื่อธุรกิจดิจิทัล
Introductory object-oriented programming and language, abstract data types in object-oriented programming, objects, classes, attributes, methods and method overloading,
constructor, destructor, encapsulation and information hiding, class composition, inheritance, polymorphism, interface, reuse, design and implement programming solutions for the digital business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต