เมนูหลัก

DTI221DESIGN THINKING
นทด221กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R26232C15132W 
อาจารย์: อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-13-2
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของความคิดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

Concept and theory of design thinking, component and form of design thinking process of creative thinking, knowledge and information seeking, design thinking techniques,
developmental process of thinking, application in daily life, producing creative innovation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต