เมนูหลัก

DTI311BUSINESS MODEL DEVELOPMENT AND INNOVATION
นทด311การพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจและนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจและนวัตกรรมวัฎจักรของกระบวนการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจและนวัตกรรม การวิเคราะห์ตัวอย่างจริงของแบบจำลองทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงข้อได้เปรียบของแบบจำลองธุรกิจ
การพัฒนาออกแบบการทดสอบสมมติฐานกระบวนการปรับปรุงรูปแบบจำลองธุรกิจกระบวนการประเมินและตัดสินใจต่อความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
Introduction and theoretical background on Business Model Development and Innovation. Business Model Development and Innovation cycle. Analyze and describe the current business model. Analysis of internal and external threats / opportunities
to identify challenges for the current business model. Developing a test design for a chosen hypothesis. Enhancement process of the business model. Evaluate and Decide process for the business viability of existing or new products or services.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต