เมนูหลัก

DTI312OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
นทด312การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และออกแบบ ตามแนวความคิด และ หลักการเชิงวัตถุ ด้วยภาษาโมเดลยูเอ็มแอล (UML) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ
การนำคลาสกลับมาใช้ การวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้แบบจำลองยูสเคส (Use Case) การวิเคราะห์เพื่อหาวัตถุจากแบบจำลองยูสเคส การเขียนโมเดลทางสถิติ โมเดลแบบไดนามิก และการออกแบบแบบแผน
Study and practice on analysis and design according to the concepts and principles of object-oriented with UML model language to analyze and design the relationship between classes and objects inheritance
of properties reusing a class requirements analysis using the use case model. analysis to find objects from the use case model. statistical modeling dynamic model and pattern design.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต