เมนูหลัก

DTI514ETHICS AND LAWS IN DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION
นทด514จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับวิชาชีพอื่น ๆ
และจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับหรือข้อมูลขององค์กรหรือลูกค้าและระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ การถ่ายทอดข้อมูล การเคารพและปกป้องสิทธิทางปัญญา
The meaning of ethics and profession ethics in computer, awareness on responsibility and the role of computer professional,
relationship along with other professions and a common sense in confidentiality or corporate data or customer data and profession interpersonal, data propagation, respect and protect in patent.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต