เมนูหลัก

EL1103LANGUAGE AND CULTURE
ภาษาและวัฒนธรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ในการสื่อสาร องค์ประกอบของภาษา ระบบการคิดและการใช้ภาษา เปรียบเทียบการใช้ภาษาและวัฒนธรรมตนเองและผู้อื่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และ ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ในแต่ละวัฒนธรรม

Human language learning and communication, attributes of human language, analysis of language,
language and thought process and intercultural communication; intercultural communication related lifestyles, beliefs and manners; language acquisition; cultural similarities and differences.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต