เมนูหลัก

EL1105READING STRATEGIES
กลวิธีการอ่าน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บูรณาการทักษะต่าง ๆ ในการอ่านบทความโดยใช้กลวิธีการอ่านที่หลากหลายเช่น การอ่านอย่างเร็ว (skimming) การอ่านเฉพาะจุด (scanning) การเดาความหมายจากประโยค (context clues) มีทักษะในการถอดความจากเนื้อหาที่อ่าน
สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแสดงความคิดหลัก (topic sentence) และประโยคสนับสนุน (supporting ideas) และสามารถระบุใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่าน (main ideas)
Various skills in reading a repertoire of texts using a variety of reading strategies such as skimming, scanning,
guessing from context clues, making an inference, finding topic, topic sentences and main idea and the relationship between topic sentences and supporting ideas
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต