เมนูหลัก

TM.1101INTRODUCTION TO TOURISM
จท.1101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาท ความสำคัญ ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทและนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
บริการ แนวโน้ม สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต