เมนูหลัก

TM.1101INTRODUCTION TO TOURISM
จท.1101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R26012C402911M 
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-29-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TM.101 
  020 อ.13:00-16:00R2847M2C1028M 
  พฤ.09:00-12:00R28302C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ชั้นปี 110-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
Course Description
บทบาท ความสำคัญ ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทและนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
บริการ แนวโน้ม สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต