เมนูหลัก

TM.1103TOURISM ETHICS
จท.1103จรรยาบรรณวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยว
สังคมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษาปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไข


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต