เมนูหลัก

TM.3333CREATIVE RECREATION FOR TOURISM
จท.3333นันทนาการสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบบริการทางการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการ การเพิ่มศักยภาพของผู้นำนันทการสร้างสรรค์ การนำการออกแบบบริการทางการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจและบริการทางการท่องเที่ยว
ตลอดจนศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต