เมนูหลัก

EN.2451BASIC ENGLISH FOR TOURISM
อก.2451ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษา ฝึกทักษะการใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทยด้านปัจจัยสี่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี เทศกาล งานประเพณี วัฒนธรรม และราชาศัพท์ไทยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต