เมนูหลัก

EAB100PREPARATORY ENGLISH 1
อกบ100ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน พัฒนาความมั่นใจ ความเข้าใจในการฟัง และการออกเสียงตลอดจนทักษะด้านไวยากรณ์ และความสามารถในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ทางการบินพลเรือน ทำงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ตลอดจนองค์การและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยเกี่ยวกับตนเองและความสนใจ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประโยคสั้น ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต