เมนูหลัก

EAB101FUNDAMENTAL ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
อกบ101ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจการบิน 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน พัฒนาความมั่นใจ ความเข้าใจในการฟัง และการออกเสียงตลอดจนทักษะด้านไวยากรณ์ และความสามารถในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
พูดคุยเกี่ยวกับตนเองและความสนใจ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประโยคสั้น ๆ เงื่อนไข : ได้คะแนน TOEIC อย่างน้อย 500 คะแนน หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต