เมนูหลัก

EAB203PRE-INTERMEDIATE READING AND WRITING FOR TOEIC 1
อกบ203การอ่าน การเขียนระดับกลางตอนต้น และการเตรียมสอบ TOEIC 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนที่จำเป็นในระดับกลาง การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน กลวิธีการอ่าน การอ่านจับใจความ ทักษะการ Scanning การจดบันทึก การ Previewing และการ Predicting ทักษะด้านคำศัพท์
การเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคย รูปแบบ ระดับ และเนื้อหาของการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) เงื่อนไข : ได้คะแนน TOEIC อย่างน้อย 600 คะแนน หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต