เมนูหลัก

INT225HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN
อภน225ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในตะวันตก
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 21 ของภูมิภาคตะวันตก เพื่อความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ
เช่น สภาพทางสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ คติความเชื่อทางศาสนา ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายในแต่ละยุคสมัย อันจะเป็นแนวทางความคิดในการนำไปสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต