เมนูหลัก

INT230STRUCTURE AND CONSTRUCTION DRAWINGS FOR INTERIOR DESIGN 1
อภน230โครงสร้างและแบบเพื่อการก่อสร้างในงานออกแบบภายใน 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-14:00R2436M2C27243W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี27-24-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.240 /ID.232 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษารูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม กระบวนการในการก่อสร้างและการเขียนแบบในงานออกแบบภายในสำหรับอาคารพักอาศัย
โดยครอบคลุมทั้งงานเครื่องเรือนลอยตัวและเครื่องเรือนติดตั้ง การใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต