เมนูหลัก

EM.5802QUANTITATIVE ANALYSIS IN ENGINEERING
วศ.5802การวิเคราะห์เชิงปริมาณในงานวิศวกรรม
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานและหลักการเบื้องต้นทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติทางวิศวกรรมที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการจัดการ การสร้างรูปแบบปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ด้วยการทำรูปแบบจำลองของงานทางด้านวิศวกรรมและการจัดการ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติวิศวกรรมใน
การหาผลลัพธ์จากรูปแบบจำลองของงานทางด้านวิศวกรรมและการจัดการ การใช้โปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติวิศวกรรมมาประยุกต์กับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวางแผนในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต